Algemene voorwaarden My-Pilates-Studio

Eerste publicatie: 15-05-2019

Laatste wijziging: 21-05-2019


Artikel 1: de overeenkomst

1.1 Voor een bedrag van €15,- kun je 1 proefles Pilates volgen. Voor een bedrag van €30,- kun je 1 proefles reformer volgen. Na de proefles geef je aan óf je de Pilates- of reformerles vervolgd en per wanneer.

1.2 De kosten van de proefles komen te vervallen wanneer een overeenkomst van inschrijving tot stand is gekomen.

1.3 De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het ondertekende inschrijfformulier en deelname is definitief na overmaking van het lesgeld aan My-Pilates-Studio.

1.4 Je kunt op elk gewenst moment starten met de lessen.

1.5 My-Pilates-Studio rekent geen inschrijfkosten

1.6 Wanneer je je hebt aangemeld, maken we een wekelijkse afspraak voor het tijdstip van je les. Je bent zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in deelname van de lessen.

1.7 Deelname aan één van de lessen (ook de proefles) betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

 

 Artikel 2: lidmaatschap en betaling groepslessen Pilates

2.1 Het tarief voor het maandelijkse vaste lesgeld van de groepslessen Pilates is een gemiddeld bedrag over het aantal weken per jaar waarin My-Pilates-Studio haar lessen aanbiedt. Vakanties met een max. van 4 weken per jaar worden niet terugbetaald en zijn verrekend in dit tarief. Dit houdt in dat als de studio gesloten is wegens vakantie, dit vaste maandelijkse bedrag blijft gehandhaafd.

2.2 Het lesgeld dient vóór aanvang van de eerste van de nieuwe maand per bankrekening op rekening NL 07 KNAB 0258938757 t.n.v. My-Pilates-Studio o.v.v. de periode waarvoor de betaling geldt + voor en achternaam. Tip: Uiteraard is het ook mogelijk om per kwartaal of half jaar te betalen.

2.3 My-Pilates-Studio behoudt zich het recht om abonnementstarieven tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen. Je wordt hierover minimaal 1 maand van tevoren geïnformeerd. Indien je het met deze verhoging niet eens bent, bestaat de mogelijkheid dat je per direct stopt met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn van 1 maand. Je dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.

 

Artikel 3: Lidmaatschap en betaling losse/prive lessen, personal training en 10-rittenkaart

3.1 Wanneer je ervoor kiest om privélessen Pilates of reformer of personal training te volgen bij My-Pilates-Studio betaal je het op de website aangegeven tarief per les. Vóór aanvang van de les dien je het bedrag overgemaakt te hebben naar bankrekening: NL 07 KNAB 0258938757 t.n.v. My-Pilates-Studio o.v.v. de soort les + periode waarvoor de betaling geldt + voor en achternaam. Het is ook mogelijk om het lesgeld te betalen via het pinautomaat in de studio.

3.2 De privélessen kunnen ook afgenomen worden in de vorm van een 10-rittenkaart. Met de 10 rittenkaart ben je goedkoper uit dan wanneer je 10 losse privélessen boekt. Echter dient een 10-rittenkaart binnen 3 maanden opgemaakt te worden. Een 10-rittenkaart is beschikbaar voor de pilateslessen (€382,50) en de reformerlessen (€476,50).

De betaling van de 10-rittenkaart dient voorafgaande aan de start van de rittenkaart te worden voldaan. Maak het bedrag over naar bankrekening: NL 07 KNAB 0258938757 t.n.v. My-Pilates-Studio o.v.v. 10-rittenkaart pilatesles of reformerles + voor en achternaam. 

 

Artikel 4: uitsluiting

4.1 Wanneer je je betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt My-Pilates-Studio zich het recht voor je de toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.

4.2 Zolang de betalingsverplichting niet heeft plaatsgevonden, is My-Pilates-Studio niet verplicht om jouw plaats vrij te houden. Mocht er voor jouw les een wachtlijst of nieuwe aanmeldingen zijn, dan vervalt jouw plek voor deze les.

4.3 Indien jouw plaats is vervallen, maken we een nieuwe afspraak nadat de betaling voor deze nieuwe afspraak vooraf is voldaan.

 

Artikel 5: afmelden

5.1 Bel, mail of stuur een (whatsapp) berichtje wanneer je verhinderd bent en niet kunt komen. De vrijgekomen plek kunnen we toewijzen aan iemand die juist op dat uur wilt inhalen. Indien je niet bij de les aanwezig kunt zijn, meld je je altijd uiterlijk 6 uur van tevoren af. Zonder (op tijd) afmelden, vervalt je les en heb je geen recht op het inhalen van deze les. Bij verhindering komen de kosten altijd voor eigen rekening.

 

 Artikel 6: gemiste en vervallen lessen

6.1 My-Pilates-Studio bied je waar mogelijk de gelegenheid om een gemiste les in te halen. Natuurlijk bij voorkeur in dezelfde week. Maar als dat niet kan, dan kun je ook een andere week een keer extra komen. Alleen:

6.2 Het inhalen van gemiste lessen is een service, geen recht. Er worden door My-Pilates-Studio 2 opties aangeboden. Kun je deze niet, vervalt de les;

6.3 Inhalen kan alleen binnen 2 maanden in hetzelfde jaar. Opsparen van gemiste lessen en deze opnemen in een nieuw jaar of tijdens de vakantie wanneer My-Pilates-Studio gesloten is, is niet mogelijk;

6.4 Het missen van lessen zonder geldige reden vooraf te hebben besproken met My-Pilates-Studio, leidt nooit tot restitutie van het betaalde lesgeld.

6.5 Het plannen van een inhaal les is eigen verantwoordelijkheid.

6.6 Wanneer een inhaal les in overleg is ingepland, zet je op de mail naar My-Pilates-Studio over welke gemiste les het gaat en op welke datum de inhaal les is ingepland.

6.7 De in te halen lessen vervallen wanneer je het lidmaatschap hebt opgezegd. Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van het lidmaatschap. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden en er vindt geen restitutie plaats

6.8 Bij langdurige ziekte kun je contact opnemen met My-Pilates-Studio zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

 

 Artikel 7: vakantie van deelnemer

7.1 Graag je afwezigheid vooraf melden. Inhalen van je gemiste lessen van de vakantie is mogelijk, zie artikel 6.1.t/m 6.9

 

 Artikel 8: opzeggen

8.1 Je bent vrij om op te zeggen. Voor alle deelnemers geldt een opzegtermijn van 1 maand, en gaat per de 1ste van de eerstvolgende maand in. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per e-mail, waarna je een bevestiging van ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met My-Pilates-Studio.

8.2 Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

8.3 Het lesgeld kan tussentijds worden verhoogd. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien je het met deze verhoging niet eens bent, bestaat de mogelijkheid voor jou om per direct te stoppen met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn van 1 maand. Je dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.

 

Artikel 9: tijdelijk stopzetten van abonnement

9.1 Het is mogelijk om in overleg het abonnement voor een bepaalde, doch tenminste 2 maanden, stop te zetten bij ziekte of persoonlijke (familie) omstandigheden.

9.2 My-Pilates-Studio is niet verplicht jouw plaats vrij te houden. Mocht er voor jouw les een wachtlijst of nieuwe aanmeldingen zijn, dan vervalt je plek voor deze les. Hierna kun je een nieuwe afspraak maken.

 

Artikel 10: lesuitval en vakantie door My-Pilates-Studio

10.1 My-Pilates-Studio behoudt zich het recht om bij ziekte of onvoorziene omstandigheden de les te laten vervallen. Dit zal slechts bij hoge uitzondering (ziekte, ongeval) gebeuren. Deze les(sen) zullen worden ingehaald.

10.2 Vakanties van My-Pilates-Studio zijn niet inbegrepen in het tarief voor het abonnement van de Pilates groepsles, My-Pilates-Studio is daarom niet verplicht om voor deze lessen een inhaal les aan te bieden. Vanuit normen en waarden zal My-Pilates-Studio altijd kijken naar een passende oplossing om vrije dagen en vakantiedagen in te halen.

10.3 Vakanties van My-Pilates-Studio zijn niet van invloed op de privélessen, personal training en de 10-rittenkaart. Deze lessen kunnen altijd in overleg gepland worden.

 

Artikel 11: wijzigingen

11.1 My-Pilates-Studio behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

11.2 Je wordt via de website en/of per e-mail of whatsapp op de hoogte gebracht van alle wijzigingen.

 

Artikel 12: gezondheidsklachten

12.1 Wanneer je na je proefles besloten hebt om door te gaan, ontvang je een formulier waarin je My-Pilates-Studio informeert over een blessure, ander ongemak, of zwangerschap, zodat hier rekening mee kan worden gehouden tijdens de lessen.

12.2 Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de pilates les. Meld klachten aan de docente voorafgaande aan de pilates les. Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies. Als vanzelfsprekend wordt met deze (medische) informatie vertrouwelijk omgegaan en niet doorgegeven aan derden of andere partijen.

 

 Artikel 13: eigen risico en aansprakelijkheid

13.1 My-Pilates-Studio verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

13.2 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Luister goed naar de instructies en respecteer te allen tijde je eigen grenzen. My-Pilates-Studio kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van jou, voor, tijdens of na les ten gevolge van het volgen van de les en/of het gebruik van de locatie van de les, inclusief de toegang en faciliteiten van de locatie.

 

 

Artikel 14: persoonsgegevens

14.1 My-Pilates-Studio verzamelt je persoonsgegevens voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatiedoeleinden. My-Pilates-Studio gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens in acht.

14.2 My-Pilates-Studio gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om je op de hoogte te brengen van onder meer activiteiten van My-Pilates-Studio, eventuele wijzigingen in het lesrooster, en eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden. Indien je het ontvangen van communicatie van My-Pilates-Studio niet op prijs stelt, kan dat worden medegedeeld door een e-mail te sturen naar: neel@my-pilates-studio.nl

14.3 Indien je afziet van het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, waaronder je e-mailadres, is het niet mogelijk voor je om van alle online diensten en producten van My-Pilates-Studio gebruik te maken, zoals de nieuwsbrief.

14.4 My-Pilates-Studio verstrekt je persoonsgegevens nooit aan derden, zonder jouw voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Artikel 15: toepasselijkheid en geschillen

15.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met My-Pilates-Studio betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

16.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door My-Pilates-Studio.

16.3 Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van My-Pilates-Studio behoudens hogere voorziening.

 

Artikel 16: huisregels

Alle deelnemers dienen de huisregels van My-Pilates-Studio in acht te nemen.

 • My-Pilates-Studio is open vanaf een kwartier vóór aanvang van de lessen, we vragen je om op tijd aanwezig te zijn.

 • Ben je eerder aanwezig? Wacht heel even totdat de studio toegankelijk is.

 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van My-Pilates-Studio.

 • Kom hygiënisch naar de studio. Draag kleding waarin je makkelijk kunt bewegen.

 • Wanneer je de studio betreedt, is het gewenst je schoenen uit te doen.

 • Het gebruik van schone (yoga)sokken is verplicht i.v.m. de hygiëne.

 • Schoenen, jassen, sleutels en telefoons (op stil) kunnen meegenomen worden in de studio. Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen. Bij een les buiten, kunnen de spullen in de studio blijven, de toegangsdeur naar de studio wordt dan afgesloten.

 • My-Pilates-Studio stelt matten en andere pilates attributen dekens ter beschikking voor gebruik tijdens de pilatesles. Je bent natuurlijk vrij om een grote handdoek of een plaid mee te nemen.

 • Er is sprake van wederzijds respect tussen docent en deelnemer en deelnemers onderling. Tijdens de pilateslessen wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd, soepelheid, geslacht, ervaring, persoonlijkheid en geloof. Je mag zijn wie je bent.

 • Heb je vragen? Bewaar deze dan tot na de les. Misschien worden je vragen al tijdens de les beantwoord.

 • De (lichamelijk) integriteit van de deelnemer dient te allen tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door My-Pilates-Studio niet getolereerd. My-Pilates-Studio behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels niet naleven de toegang tot My-Pilates-Studio direct te ontzeggen en het lidmaatschap van de betreffende deelnemer te beëindigen zonder restitutie van reeds betaald lesgeld.

 • Gebruik van alcohol of drugs voor aanvang van de les is verboden.